ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Lehőcz Dóra (székhely: 7634 Pécs, Magyarürögi út 8/1, adószám: 56500651-1-22), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Lehőcz Dóra

A szolgáltató székhelye: 7634 Pécs, Magyarürögi út 8/1.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: ledorka@gmail.com

Nyilvántartási száma: 55151838

Adószáma: 56500651-1-22

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkár Okmányfelügyeleti Főosztály

Telefonszáma: +36202103355

A szerződés nyelve: magyar

 

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

Vásárlás a weboldalról
Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Lehőcz Dóra (Ledorka) egyedi textil tárgyakat készít. A weboldalon nem csak a mindenkori készletnek megfelelő termékek vannak feltüntetve. A termékek egyedi darabok, így, ha több hasonló termék készül, nincs garantálva, hogy azok teljes mértékben azonosak egymással, minimális eltérések előfordulhatnak, ezek nem jelentik a megrendelés nem szerződésszerű teljesítését, emiatt szavatossági igényt, vagy a szerződésszegés jogkövetkezményeit érvényesíteni nem lehet.

A megrendelés kézhezvételét 24 órán belül email-ben visszaigazoljuk a megrendelésben feltüntetett email címre küldött elektronikus levélben. Amennyiben a megrendelés során az email címét rosszul töltötte ki, úgy a megrendelést sem visszaigazolni, sem teljesíteni nem tudjuk. A megrendelés nem helyes kitöltéséből eredő kényelmetlenségekért, károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a vevőhöz, a vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

Amennyiben a megrendelést valamilyen elháríthatatlan ok miatt nem tudjuk a jelen ÁSZF szerinti feltételekkel teljesíteni, úgy erről a megrendelés visszaigazolását követően a lehető leghamarabb emailben értesítjük.

Amennyiben a vevő rossz szállítási címet ad meg a megrendelésben és így a kézbesítés lehetetlen, úgy a teljesítés elmaradásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. Ebben az esetben a Szolgáltató a teljesítés meghiúsulásáról való értesülést követő 5 munkanapon belül e-mailben értesíti az érintett vevőt erről a tényről és felszólítja, hogy adja meg a helyes szállítási címet. Amennyiben a vevő megadja a helyes címet és kéri az ismételt kézbesítést, úgy erre a következő feltételek teljesülése esetén van lehetőség: a vevő a másodszori kézbesítés díját állja. Amennyiben a Szolgáltató felszólítására a vevő 5 munkanapon belül nem reagál, vagy nem kéri az ismételt kézbesítést, vagy nem fizeti meg a fenti határidőben a szükséges összeget, úgy a szállítási költségek levonása után haladéktalanul, de legkésőbb a csomag visszaérkezését követő 30 napon belül visszaküldjük a már megfizetett vételárat a vevő részére. Ez esetben a Szolgáltató nem tartozik további teljesítési kötelezettséggel a vevő felé.

A megrendelés alapvetően elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a ledorka@gmail.com email címen, illetve a Szolgáltató Facebook oldalához tartozó üzenetküldő rendszeren keresztül.

A jelen ÁSZF alapján megkötött szerződések nyelve a magyar.

A megrendeléseket a teljesítést, azaz a megrendelt termékek szállítási adatait tartalmazó bizonylatot a feladástól számított 30 napig tároljuk az esetleges panaszok intézése végett. A 30 nap elteltével a megrendeléseket és a bennük rögzített személyes adatokat töröljük a nyilvántartásunkból. Erre nézve lásd még az Adatvédelmi szabályzatban foglaltakat.

Termékek ára, a vásárlás költségei
A kiválasztott termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak) magyar forintban értendők. A kiválasztott termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak) bruttó árak, 0% áfát tartalmaznak.

A termékek árán kívül szállítási díjat kell még a vevőnek fizetnie. A szállítási díj magában foglalja a csomagolás- és a szállítási költséget. Szolgáltató a szállítónak adás határidejéért vállal felelősséget. A csomagszállítónak való átadás határideje, a rendelés értékének kiegyenlítését követő 8 munkanapon belül történik meg. A csomagszállítónak való átadást követően a Foxpost Zrt. vagy a Magyar Posta Zrt saját üzletszabályzata szerinti határidőn belül szállítja ki a küldeményt, ezért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A megrendelt termékek árát bankon keresztüli utalással lehet kiegyenlíteni.

A megrendelt termékek árát és a szállítási költséget is tartalmazó számlát a Szolgáltató elektronikus úton küldi meg a vevő részére. Kérésre mellékeli kinyomtatva is a csomagban.

Tulajdonjog fenntartása
A vételár teljes kifizetéséig az áru a Webshop tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Webshop irányába a termékért.

Fizetés, esedékesség, késedelmes fizetés
Az áru kifizetése banki előre utalással/befizetéssel történhet. A Webshop Üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, ill. előre utalást kérjen.

Előre utalás esetén a Vásárló az esedékes összeget a következő számlaszámra utalja:

Lehőcz Dóra 11600006-00000000-94502723 Erste Bank Zrt.

 

Elállás joga
A jelen ÁSZF alapján a ledorka@gmail.com email címen megrendelt termékek megvásárlásától a vevő nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A nyolc munkanapos határidő a megrendelt termékek kézhezvételének napján kezdődik. A vevőnek kell tudnia igazolni a kézhezvétel napját, és ezen igazolást az elállási nyilatkozatához csatolnia kell. Ebből a célból kérjük, vegye figyelembe a szállítási feltételeknél írtakat.

A vevő írásban, emailben elküldött nyilatkozattal gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási nyilatkozatot a jelen ÁSZF adatok részben rögzített email címre kell megküldeni a fenti határidőn belül. Az elállási nyilatkozatban meg kell adni a megrendelésben szereplő minden adatot, a megrendeléshez tartozó számla számát, illetve a megrendelésnek és a termék kézhezvételének az időpontját. Ezek hiányában, vagy ha egyéb okból Szolgáltató nem tudja beazonosítani, hogy az elállási nyilatkozat mely megrendelésre/vevőre/termékre vonatkozik és határidőben benyújtásra került-e, úgy az elállási nyilatkozatot nem tudja elfogadni.

Elállás esetén a vevő köteles, a termékek biztonságát, sérülésmentességét megfelelően biztosító csomagolásban (legalább olyan csomagolásban, amelyben az ő részére kézbesítve lett), ajánlott küldeményként visszaküldeni a Szolgáltató részére a kérdéses termékeket. A visszaküldés költségeit a vevő viseli. Elállás esetén a vevő a termékkel együtt a vonatkozó számlát is köteles a Szolgáltató részére visszaküldeni.

Az elektronikusan megküldött elállási nyilatkozat kézhezvételét követő legfeljebb 30 napon belül Szolgáltató a vevő által a részére kifizetett összeget visszatéríti a vevőnek, feltéve, hogy ezen határidőn belül a visszaküldött termékeket sértetlen állapotban megkapta. Szolgáltató jogosult levonni a visszatérítendő összegből a visszaküldött termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának értékét. Szolgáltató a szállítási költséget nem téríti vissza, illetve a visszatérítendő összeg után kamatot nem fizet.

A vevő nem gyakorolhatja az elállási jogot egyedi termékek megrendelése esetén (lásd alább).

Egyedi termékek megrendelése
Lehetőség van arra, hogy e-mailben megküldött, esetleg telefonon egyeztetett szempontok (színek, méret) alapján egyedi kérésre készítsek terméket a vevő részére. Ennek költsége a hasonló termék 120-130%-a és minden esetben megbeszélés kérdése. Egyedi rendelés esetén Szolgáltató jogosult előleget kérni, amely a vásárlástól való elállás esetén nem jár vissza a megrendelőnek.

Szavatosság – Garancia
Amennyiben a honlapon megvásárolt termék már a vásárláskor hibás volt, és ez a hiba a vásárlást követően derül ki, úgy a Szolgáltató köteles a vevő szavatossági igényét teljesíteni. Szolgáltató csak akkor köteles a szavatossági igényt teljesíteni, ha a termék már a vásárláskor is hibás volt és ha a vásárló igazolja, hogy a terméket a webshoptól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ha a hiba a termék vásárlását követő 6 hónapon belül jelentkezik, akkor vélelmezni kell, hogy a hiba már a vásárláskor is fennállt, kivéve, ha a Szolgáltató az ellenkezőjét bizonyítani tudja. Amennyiben a hiba a vásárlást követő 6 hónapon túl jelentkezik, úgy a vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a vásárláskor is fennállt. A Szolgáltató csak ebben az esetben köteles a szavatossági igényt teljesíteni. A szavatossági igényre és annak teljesítésére egyebekben a Polgári törvénykönyvnek a hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók. (Ennek összefoglalóját megtalálják a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján – http://www.nfh.hu/magyar/hasznos/szavatossag)

Panaszügyintézés helye, módja
Panaszait írásban az alábbi címekre küldött levélben/emailben, szóban pedig az alábbi telefonszámon teheti meg:

7634 Pécs, Magyarürögi út 8/1.

emailen: ledorka@gmail.com

Telefonon: +36202103355 – naponta 09:00-18:00 óráig.

 

Panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett minden adatot, beleértve a megrendeléshez tartozó számla számát, hogy azonosítani tudjuk a panasszal érintett teljesítést.

A telefonon érkező panaszokat azonnal megvizsgáljuk és tájékoztatjuk álláspontunkról a panaszost, illetve lehetőség szerint orvosoljuk a panaszt. Ha a vevő nem ért egyet a szóbeli panaszára kapott válasszal, írásban meg kell küldenie részünkre a panaszát. Ebben az esetben az alábbiak szerint, az írásbeli panaszokra vonatkozó rendelkezések szerint járunk el.

Az írásbeli panaszokat 5 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk. Válaszunkat indokoljuk. Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy felügyeleti szervünkhöz fordulhat panaszával. Felügyeleti szerveink a következők:

megrendeléssel kapcsolatban (adatbeviteli hibák javításának lehetősége, visszaigazolás) az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság;

jogszabály szerinti kötelező tájékoztatás, adatok kötelező közzétételének elmulasztása esetén az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a Gazdasági versenyhivatala, amennyiben a mulasztás a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas (bővebb információt a www.gvh.hu weboldalon talál);

elektronikus hirdetéssel kapcsolatos szabályok megsértése esetén a Nemzeti Hírközlési Hatóság (bővebb információt a www.nhh.hu weboldalon talál);

a termék minőségét, a szavatossági jogok érvényesítését, a fogyasztók tájékoztatását és a panaszügyintézést az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;

az Általános Szerződési Feltételek tartalmának jogszerűségét az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;

A Szolgáltató tevékenységének ellenőrzésére nézve az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság NFH Felügyelősége. Bővebb információt a www.nfh.hu weboldalon talál.

Felelősség

A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Az Üzemeltető kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

A Megrendelő által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

A Megrendelő elfogadja, hogy a Honlap használata során a magyar jogszabályok rendelkezéseit figyelembe véve köteles eljárni.

Amennyiben a Megrendelő a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az Üzemeltető felé. Ha az Üzemeltető a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A panaszokra vonatkozó levelezéseket 3 évig megőrizzük.

Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása

Az Üzemeltető jogosult jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására a Felhasználók Honlapon történő tájékoztatása mellett. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak.

Adatkezelési irányelveinkről:

Az ügyfél- regisztrációkor megadott adatokat az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeljük, harmadik félnek azt át nem adjuk. Adatvédelmi elveink az 1992. évi LXIII. törvény és az 1998. évi VI. törvény figyelembevételével kerültek kialakításra.

Az adatkezelést Lehőcz Dóra végzi.

Az adatok törlését bármikor kérheti megadott elérhetőségeinken.

Adatvédelmi tájékoztatás

Lehőcz Dóra (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban, valamint marketing célú tevékenység és tájékoztató jellegű levél küldése céljából kezeli a vásárlást folytató Felhasználók személyes adatait. A megrendelések teljesítésének céljából és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítésének céljából teszi ezt.

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben tárolja.

A Felhasználók adatait az Adatkezelő az adatok törlésének kérése esetén azonnal eltávolítja az adatokat tartalmazó adatbázisból.

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználó rendelése során hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

A kezelt adatok köre, a Vásárlók által a rendelés során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok:

Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye – Lehőcz Dóra szállítmányozási munkatársai:

Név: Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042463

Foxpost Zrt.

Cégjegyzékszám: 10-10-020309
Egri Törvényszék Cégbírósága

Adószám:25034644-2-10

Székhely: 3300 Eger Pacsirta u. 35/a

Továbbított adatok köre: Vásárló neve, telefonszáma, email címe, irányító száma, szállítási címe, csomagfelvételi címe és neve, futár részére küldött maximum 30 karakter terjedelmű üzenet.

Az adattovábbítás célja: termék szállítása, esetleges utánvéti díj beszedése.

A Vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél:

– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

– személyes adatainak helyesbítését,

– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Ha a Vásárló korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az Adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a Vásárló erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a Vásárló kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a Vásárló nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.